Wedstrijdreglement


Wedstrijdreglement en voorwaarden mbt de wedstrijd “Win een elektrische fiets”


1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Zabra Real Estate NV, met zetel te 9031 Drongen, Antoon Catriestraat 8A, ondernemingsnummer 476.190.222.

2. Zabra Real Estate NV behoudt zich het recht de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen wegens redenen buiten haar wil of wegens overmacht. Zabra Real Estate NV kan daarvoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Zabra Real Estate NV.

3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Zabra Real Estate NV zijn zonder verhaal.

4. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, en die op het ogenblik van afsluiting van de wedstrijd 18 jaar zijn, met uitzondering van de personeelsleden van Zabra Real Estate NV en van elke onderneming die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken is en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) en erfgenamen in eerste graad, van deze uitgesloten categorieën.

5. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

6. De ”Win een elektrische fiets” wedstrijd zal doorgaan van maandag 25 maart 2019 (09:00 uur) tot en met 31 mei 2019 (17:00 uur).

7. Om deel te nemen, moet de deelnemer langskomen op een van de georganiseerde opendeurdagen tijdens bovenvermelde periode. (locatie en uren beschikbaar op www.zabra.be).

Op de locatie zullen wedstrijdformulieren aanwezig zijn alsook een urne om de formulieren te deponeren. Deponeren van ingevulde wedstrijdformulieren kan ook op het hoofdkantoor tijdens de kantooruren.

De deelname aan de wedstrijd kan enkel op geldige wijze gebeuren mits het beantwoorden van alle  vragen, en mededeling van alle verplichte velden op het deelnameformulier waaronder naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres.

De deelnemers verbinden zich er ook toe alle gegevens op degelijke wijze in te vullen en exacte informatie te verstrekken. Op elk moment zijn de deelnemers verantwoordelijk voor de correctheid van de informatie die ze hebben verstrekt. Hieruit volgt dat ze verantwoordelijk zijn voor de aanpassing van hun e-mailadres en in het geval van aanpassing van het e-mailadres hun nieuwe gegevens onverwijld moeten meedelen via e-mail. In het geval dat de winnaar verkeerde of onvolledige gegevens heeft verstrekt, zal zijn/haar deelname niet meer beschouwd worden als zijnde winnend en kan hij/zij geen aanspraak meer maken op de prijs.

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd, dient de deelnemer 2 hoofdvragen en 1 schiftingsvraag te beantwoorden:

Hoofdvragen

Vraag  1: Waar is Zabra Real Estate gevestigd?

Vraag 2: Wat is de naam van het project dat je bezocht hebt?

Schiftingsvraag

Hoeveel correct ingevulde wedstrijdformulieren zullen er gedeponeerd worden in de urne tegen 17.00 uur op 31/05/2019 ?

Laattijdige antwoorden worden niet in overweging genomen. Enkel volledig ingevulde wedstrijdformulieren die op 31/05/2019  vóór 17.00 uur in de betreffende urne worden gedeponeerd, komen in aanmerking om te winnen.

Noch  Zabra Real Estate NV noch een ander bedrijf of persoon kan verantwoordelijk gesteld worden bij verlies van gegevens en of wedstrijdformulieren. Per persoon wordt slechts 1 wedstrijdformulier aanvaard.  Personen die meerdere wedstrijdformulieren indienen, worden volledig uit de wedstrijd gesloten.

7. Als er na afloop van de wedstrijd een ex aequo blijkt te zijn in de schiftingsvraag, zal er een tweede schiftingsvraag worden gesteld aan de personen die eerder hetzelfde antwoord gaven. Zij zullen persoonlijk uitgenodigd worden (datum, plaats en uur nog te bepalen) om hun antwoord te geven op een tweede schiftingsvraag.

8. Ingeval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Zabra Real Estate NV zich uitdrukkelijk het recht de betrokken deelnemer(s) zonder meer voor deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.

9.  De prijs in deze wedstrijd is de volgende: Eén Elektrische stadsfiets ter waarde van 2.000 euro. De prijs is niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld. De winnaar zal persoonlijk worden geïnformeerd over zijn prijs per e-mail waarbij de verdere formaliteiten met betrekking tot de prijs zullen worden toegelicht. De prijs wordt door de winnaar opgehaald in het kantoor van Zabra Real Estate te Drongen. De prijs is strikt persoonlijk en kan behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zabra niet overgedragen worden aan derden.

10. Zabra Real Estate NV behoudt zich het recht de prijs persoonlijk in handen van de winnaars te overhandigen en gebruik te maken van hun naam en van foto’s genomen tijdens de overhandiging van de prijs, dit voor promotionele doeleinden. De deelnemer gaat hiermee akkoord louter door het deelnemen aan de wedstrijd.

11. Het louter deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van het huidig reglement, zonder voorbehoud. Geen enkele betwisting zal worden aanvaard betreffende de verwoording van de vragen en betreffende de antwoorden op de vragen.

12. De gegevens van de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 par.1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze kunnen voor commerciële en publicitaire doeleinden door Zabra Real Estate NV gebruikt worden. De eigenaar van het bestand: De naamloze vennootschap Zabra Real Estate, met zetel te Drongen. De deelnemers hebben een recht van toegang, en van verbetering van deze gegevens, en in voorkomend geval kunnen ze een recht van bezwaar tegen het gebruik van hun gegevens voor marketingdoeleinden indienen.